INVESTING.in.th | Extension

การประเมินมูลค่าหุ้น

การประเมินมูลค่าหุ้น

ส่วนขยายจากหนังสือ การประเมินมูลค่าหุ้น : Little Book of Valuation เพื่อให้ผู้อ่านสามารถศึกษาตัวเลขและการประเมินมูลค่ารูปแบบต่างๆ ได้สะดวกขึ้น

ตัวเลขที่เปลี่ยนไปในการพิมพ์ครั้งที่สอง มีดังนี้ 

หน้าที่ 30 เปลี่ยนเครื่องหมาย + สุดท้ายเป็น =

หน้าที่ 34 เลข 3.3 เป็น 3.1 

หน้าที่ 45 เลข 4.22 เป็น 4

หน้าที่ 46 เลข 9.16 เป็น 8.88 

หน้าที่ 47 เลข 2.91 เป็น 2.68 

หน้าที่ 48 เลข 8.63 เป็น 8.35

หน้า 54 เลข 44.40 เป็น 44.37

หน้า 54 เลข 78,464 เป็น 78,435

หน้า 55 เลข 64,291 เป็น 64,016 

หน้า 56 เลข 60,776  เป็น 60,756

หน้า 57 เลข 86.95 เป็น 86.92

หน้า 90 เลข 1,255 เป็น 1,253 

หน้า 108 เลข 1.10 บรรทัดสุดท้ายเป็น 1.00

หน้า 138 เลข 17,129 เป็น 17,105 

หน้า 149 เลขบทเปลี่ยนจาก 8 เป็น 9

หน้า 159 เลข 34.83 เป็น 34.85 

หน้า 166 เลข 1.95 เป็น 3.21

ยังไม่จุใจใช่ไหมครับ? หากผู้อ่านอยากให้เขียนเรื่องไหนเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยตรงไหน มาพูดคุยกันได้ที่กลุ่ม “สังสรรค์หนังสือหุ้น”